Quy định

Các tin bài do quý khách hàng tự đăng chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến nội dung và quý khách tự chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai trái.

 I. NGUYÊN TC CHUNG:

II. QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG TIN ĐĂNG:

a. Hợp lệ

b. Không hợp lệ 

 Quy định về chống Spam: Tất cả những tin đăng không hợp lệ ở trên, hệ thống sẽ xoá toàn bộ mà không cần phải thông báo trước đến quý khách hàng. 

 Vì quyền lợi của khách hàng chothuetro.com sẽ lọc tin và giữ toàn quyền quyết định tin có được đăng hay không mà không cần phải thông báo trước với người đăng tin.

Trang web giữ bản quyền về nội dung và tin đăng, khi sao chép phải ghi rõ nguồn từ chothuetro.com